top of page
storeng 1952.png
Storeng 1952, brukere Astrid og Halvor Mjøen
Mor og far kjøpte Storengen i 1939. De utviklet gården overleverte den i1973 til meg, Kåre, som i 1978 ble gift med Anne Kristine Gunnes fra Oppdal.
gården.jpg
Storeng 2012, brukere fra 2007 Marit Mjøen og Arnstein Solem
Gården med nyfjøset bygd i 2009, drives i dag med 300 vinterfora sau. 2020 og 21 restaurerte Marit og Arnstein hele trønderlåna.
Vinterbilde gården.png
Vinterbilde tatt fra Nappsjøveien, Viser gården og kårboligen på Bursekra. Foto Per Åsemark
Historien om da mor og far kjøpte gården i 1939

Far kjøpte Storeng Søndre i 1939, en stor gård med store hus. Hovedbygningen er 30 m lang og 7 m bred i 2 etasjer. Utfordringen var at gården i mange år hadde forfalt. Men mor og far var unge og hadde stort pågangsmot. De flyttet til Storeng 9. juni 1939 og giftet seg 21. oktober 1939. Bryllupet ble holdt på Storeng. Så fra innflytting til at huset skulle være klart til bryllup har det vært gjort en stor jobb. Mor og far fortalte mange historier, skal ta med noen her:

I begravelsen til bestefar Ivar i 1939 kom lens
mann Mellum til far og sa at i morgen kommer jeg og henter deg. Vi skal ned på Storengen og kjøpe gården av Maren Storeng. Hun ønsker å selge til deg da din oldemor Kjerstine Hansdtr. Storeng kommer fra Storeng. (datter av Hans Hansen Storeng nr III) Dette var ikke det far hadde tenkt, men nysgjerrig på hva dette kunne bringe ble det tur til Storeng dagen etter. Far, Halvor,  var godt kjent med gårdens tilstand, den var svært forfalt, møkkjelleren var full, dyra gikk oppunder taket på talle og bak fjøset var det en stor møkkdunge. Han så stor verdi i all den møkka, den ville komme godt med til jordene på Storeng. Maren ba på kaffe og det ble litt prat rundt vær og vind. Hun ønsket at far skulle kjøpe gården for da ble den i slekten, som hun sa. Men for å kjøpe gården var det en ting som var av interesse, "hva koster gården", spurt far.  "Å jeg har tenkt meg 25 000," sa Maren. Uten å tenke seg om sa far,  "å det må da gjørrå mye med 20 000". "Ja da må du skrive da lensmann" sa Maren, -så var gården kjøpt. I 1942 fikk mor og far odelssøksmål på gården. Det endte etterhvert med at saksøker i september 1943 trakk søksmålet.

Det var bare et bebolig rom, det var midtstua. Der var kjøkken, senger og hoggstabbe. De hadde bare brukt dette rommet de siste årene.
Da de flyttet inn var det vasking og skuring for at de skulle kunne bo der. Etter hvert som de vasket ble veggene blå, de var grå da de begynte.
De vasket rommet sør for midtstua og fikk gjort rent rommet og komfyren som sto der. Til kvelds skulle de fyre opp, men det var dårlig trekk og ville liksom ikke ta fyr. Far gikk på loftet og da viste det seg at ovnsrøret bare gikk på loftet som nå var fult av røyk.

Da mor og far flyttet inn, flyttet Maren Sto
reng ut. Hun hadde kjøpet Nordre Sæter, nabogården, og skulle flytte dit. De fulgte Maren på vei og far spurte Maren om det ikke var vemodig å flytte. Maren snudde seg og sa: «her skal det f----- meg bli godt å flytte ifra».

Første sommeren gikk med til å pløye jorda og få møkka på åkeren. De årene som kom ble ikke slik de hadde tenkt seg for 9. april 1940 startet andre verdenskrig for Norge, og Halvor ble milorgsjef
 i Kvikne. Han ble arrestert av tyskerne i november 1944 og satt i Tysk fangenskap på Falstad til krigens slutt. Dette har han beskrevet i boka "Minner 1940 - 1945" 

Delvis utskrift av Kvikneboka.

STORENG SØNDRE, Storeng Gnr. 177 Bnr. 1

Flere ting, ikke minst husdyrholdet, tyder på at søndre gården var den største. Etter husdyrtellinga av 1657 kan vi gå ut fra at Hallstein Knutsen var bruker her fra 1630-åra og til rundt 1680. Mor hans het Marit, og av barna til Hallstein kjenner vi Knut og Arne. Gården fødde i 1657 16 storfe, 13 sauer, 17 geiter og 2 hester. I 1688 overtok Nils Jensen bygsla. Dette skal være den Nils Jensen Hals som senere ble gift på Totlund.


Så langt hadde Storengsgårdene vært små og lite verdifulle bruk, men fra 1700 og utover må gårdene ha tatt seg veldig opp. I 1723 ble skylda satt opp fra 2 til 8 skinn, eller 4 skinn for hver gård. I 1702 ble det i august ting lest et bygslingsbrev fra "Hr. Niels til Peder Ingebrigtsen” på 6 bismer merker smør i Storeng, men siden hører vi ikke mer om denne Peder. Derimot bygsla bror til Nils, Hans Jensen Hals, i 1696 et seterbruk i Innerdalen. Det var nok på denne tida han bygsla Søndre Storeng, og deretter, i 1715, 1 sk. i Nåva, som Knut Hals eide. Hans satt med gården til sønnene ble voksne.

Hans Hansen Storeng (1) overtok etter faren. I 1726 ble Storeng sjøleiergård. Knut Hals i Åmot, som satt med eiendommen, døde på denne tida, og boet solgte deretter jorda til de som satt med bruket. Sønnen Jens Hansen fikk tidlig en del av gården, sannsynligvis da han gifta seg, men både han og kona døde unge, og ingen av barna var gamle nok til å ta over.

Broren Hans Hansen Storeng  (II) kjøpte da denne parten, og etter at faren døde i 1752 samla han igjen gården til ett bruk. Hans kjøpte også i 1736 det seterbruket i Innerdalen som er nevnt foran. Ved skiftet etter gamle Hans ble eiendommen verdsatt til 140 Rdl. Dette virker veldig lite, og kan bero på en feilskriving. Eiendommen omfatta tross alt både gården, Nåva og setra.  Da Hans (II) døde i 1787 viste boet et underskudd på 25 Rdl. Nåva var nå solgt til Knut Eriksen Sletten for 75 Rdl. Jordveien, 1 sk. i Storeng med seter i Innerdalen, ble verdsatt til 250 Rdl.

Enka satt nå lenge med bruket helt
 til sønnen Hans Hansen Storeng (III) overtok i 1805. Så langt hadde husa stått nede ved Orkla, men etter at kobberverket bygde dam ved Botnan gikk flomvatnet stadig innover tunet. Historien forteller at under Storofsen i 1789 var det svært ille. Da Hans (III) overtok gården flytta han derfor husa lenger opp på jorde, dit de står i dag, hvor de var trygge for flomvannet.

Hans Hansen Storeng (IV) overtok gården i 1823 for 350 spd. Han eide i yngre år en del av Storinset, men den eiendommen solgte han i 1809 til Pål Klokker for 800 Rdl. I 1840 bygsla han bort en del av gården, Løkka, til Mellom Storeng, som senere fikk kjøpe denne eiendommen. I stedet kjøpte han i 1837 et jordstykke av Ingebrigt Haugen på Nordre Storeng. Hans var en dyktig bonde og bygde gården vel opp, med romslige og velholdte hus. Han var i 1860-70-åra aktiv i kommunepolitikken, der han med sitt svært konservative syn så med stor mistro på den nye tida og det folkeopplysningsarbeidet i skolen som ikke minst Anders Reitan og presten Schult sto for.


Hans Hansen Storeng (V) overtok gården i 1849 for 600 spd. og kår. Han kjøpte i 1847 halvparten av det såkalte Benjaminslægret med hamnerett for 19 storfé av Knut Simensen Moe, men solgte snart denne setereiendommen videre til Nordre Storeng. Da sønnen Jakob hadde kjøpt Lille Børlia, fikk han kjøpt seg seterrett i Innerdalen og et eng på Letam av faren. Han fikk også kjøpt noe skog i Kvolvet og en mindre hamnerett i Storengsmarka. Hans solgte også en annen seterrett i Innerdalen til Nils J. Ween, men sønnen Jakod Nilsen Ween solgte denne seterretten tilbake til Storeng i 1902. Begge disse setrene var mindre deler av hans egen seter, som fortsatt ligger til gården. I 1883 kjøpte han en skogteig av Olsbakk på Innset, og i 1904 solgte han et stort eng lengst nord på seterområdet til Iver Olsen Smedhaug (Ødegård), Innset.

Sønnen Hans Hansen Storeng (VI) som overtok gården var ugift. Han solgte i 1909 en seterrett, som Ween eide en kort tid, til brorsønnen Lage Børli, og i 1910 solgte han en del av gården, Trøa som fikk navnet Øvre Storeng, til lærer Christen Storinset. Denne parsellen tok imidlertid søstera Ane Hansdatter tilbake ved odel,


Far, Halvor I Mjøen, fortale en historie om da dette ble behandlet i odelsretten. Ane hadde liten sympati da gården ikke var i god drift, men heller det motsatte. Odelsretten var på Storeng og ved forkynning av dommen, der Ane fikk medhold, hadde retten satt en forholdsvis høy takst med kort betalingsfrist. Da reiste Anes seg, som var kledd i stor vid stakk med lomme bak, og sa "kontant" hvorpå hun hentet opp penger fra lomma på stakken og telte opp dommens beløp.. Slik kjøpte Ane tilbake Trøa.

Da Hans på sine eldre dager ble sykelig ble det Ane som overtok hele gården. Hun slutta da som lærerinne og drev heimgården til hun døde i 1934.

 

Den yngre søstera, Maren Hansdatter overtok gården og satt med den til 1939.

Da solgte hun den til Halvor I. Mjøen og kjøpte Nordre Sæter i stedet. Gården hadde etter hvert forfalt så de kommende åra ble det mye restaureringsarbeid. Det ble drevet med kombinasjonsdrift av melkekyr, slakte dyr og sau, slik det også var på de fleste andre bruk i etterkrigsåra. Men i 1967 gikk en over til ensidig sauehold. Halvor var aktiv i organisasjonsarbeid, og var i 1947 med på å starte Norsk Sau og Geitalslag, der han i flere år hadde styreverv. Han var også en aktiv skribent og ga ut to bøker, en roman Anders Runde og en om hans krigsopplevelser " Minner 1940 - 1945" hvor han skildrer krigsårene hvor han var milorgsjef i Kvikne. Han skrev også utallige dikt og artikler i aviser og tidskrifter. I 1963 begynte Halvor og Astrid med campingplass ved Orkla. Den gamle smia på gården ble flytta ned til brufestet og tatt i bruk som ”seterbu”. Se mer om campingvirksomheten under valget Kvikne Camping

I 1973 overtok Kåre Mjøen gården, han giftet seg i 1978 med Anne Kristine Gunnes fra Oppdal. Anne Kristine var regnskapsfører og kjørte hver dag til Oppdal på jobb fram til Marit ble født i 1981. Senere jobbet hun som regnskapsfører på Ulset S lag, så Kvikne S lag hvorpå hun i 1999 ble ansatt som regnskapsfører og supportmedarbeider i VisBook AS.  De bygde om fjøset slik at det kunne huse 250 vinterfôra sauer. I 1987 ble det bygd ny bru over Orkla, og dette muliggjorde økt satsing på campingplassen. Les mer om det under Kvikne Camping. Kåre var grunder og medeier i firmaet Reiseliv Data som ble til VisBook AS.  VisBook utvikler og selger dataprogrammer for booking og administrasjon av reiselivsbedrifter. Se mer om det under valget VisBook. Kåre var også trommeslager i ulike danseband fra 1965 til 1995. Storengsgutta,  Kviknegutta, Stiimselskabet og Oliver Swing. Mer om det i boka 1 2 3, om danseband i Nord Østerdal.
Til gården hører seter i Innerdalen som ble neddemt i 1982. Setereierne ble tilbudt nye seterbuer i samme størrelse som de gamle og i tillegg fikk de tilbud om å flytte gammelseterbuene til selvkost. Ny seterbu ble oppført på ny tomt og gammelsetra ble i 1981 tatt ned og flyttet med god hjelp av storfamilien til Kåre. Se mer under valget Innerdalen. Anne Kristine og Kåre bygde i 2006 kårhus på Bursekra som de flyttet til i 2007 da Marit og Arnstein overtok gården.


I 2007 overtok Marit Mjøen og Arnstein Solem som satser stort på sauehold og bygde 2009 nytt fjøs for 300 vinerfora sauer med automatisk foring. De startet også opp sammen med broren Halvor og Håkon Innerdal  i 2009 utvikling av sattelitsporing av sauene i fjellet. Se mer om det under valget Findmy ASMarit og Arnstein kjøpte i 2023 gården lille Børli Gnr 181 Bnr 1 med Gnr 177 Bnr 8. Gnr 177 Bnr 8 består av enget Holmen på Letan, skogteig i Kvolvet og Seter i Innerdalen. Disse eiendommene er tidligere solgt fra Storeng, les mer om det under Hans Hansen Storeng  (V).

Brukere og deres familie

Bruker fra 1696 - 1726
Hans Jensen Hals
( -1752) g. datter til presten Lossius (?)
1 Hans (1689-) g. Mette Kristensdtr. Aalborg (1689- )
2 Jens
3 Rasmus g.(1714) Kirsti Olsdtr. Brevad
4 Anne (1696- ) g. Arnold Hermes


Bruker fra 1726 - 1752
Hans Hansen Storeng (I)(1689- ) g. Mette Kristensdtr. Aalborg (1689- )
1 Hans (-1787) g.(1751) Kirsti Nilsdtr. Ween
2 Anders g. Anne Hansdatter (1733-)
3 Nils (-1743) g. Ingeborg Johansdatter, Viborg
4 Kristoffer g. Guri Knutsdtr. Eriksen, Klingenberg
5 Kristen g. Margrete Jakobsdtr. Grøtli
6 Jens (-1720) g. Ingeborg Kristensdatter (-1723)
7 Per g. Randi Olsdtr. Hevle, Oppdal
8 Kirsten (-1769) g.(1750) Simen Nilsen Ween (1719-1806)


Jens Hansen Storeng (-1720) g. Ingeborg Kristensdatter (-1723)

Barn: Kristine, Jens, Karen, Anne og Dårdi.

Bruker fra 1752 - 1805

Hans Hansen Storeng (II)(-1787) g.(1751) Kirsti Nilsdtr. Ween ( d 23.10.1912)
1 Hans g.(1781) Ingeborg Olsdtr. Botnan (1755- )
2 Mette g.(1790) Hans O. Odden. Bos. Snorroegga, Oppdal
3 Anna Katrine g.(1799) Per Kristoffersen Støen
4 Kirsti (1769- ) g. Ola Arnesen Knappset (1772-1817)


Bruker fra 1805 - 1823
Hans Hansen Storeng (III) g. Ingeborg Olsdtr. Botnan (1755- )
1 Hans (1782-05.01.1858) g.(1818) Ingeborg Estensdtr. Uv
2 Ola (1784-1827) g.(1817) Elen Estensdtr. Holthe, Innset (1770-1858)

3 Nils (1786-1844) g.(1816) Kirsti Johansdtr. Flatmo (1844- )

4 Kirsti (1789-1826) g.(1815) Per Kristoffersen Rønningen, Innset
5 Iver (1791-03.03.1862) g.(1845) Elen Toresdtr. Estensgård (12.12.182310.10.1912)
6 Kristen (1793- ) g.(1822) Gjertrud Johnsdtr. Snurruegga, Oppdal (1804-)
7 Per (1795- ) ugift
8 Kristine ugift
9 Kjerstine (1795-07.05.1866) g.(1828) Ola Iversen Stai (1802-01.02.1883)


Bruker fra 1823 - 1849
Hans Hansen Storeng (IV) (1782-05.01.1858) g.(1818) Ingeborg Estensdtr. Uv
1 Ingeborg (1823-12.01.1858)
2 Hans (-1905) g.(1862) Karen Jakobsdtr. Ween
3 Mette g.(1857) Ingebrigt Toresen Øverby, Tylldal
4 Kjerstina g.(1854) Ingebrigt Henriksen Ween (14.04.1824- )
5 Elen g.(1860) Simen Nilsen Ween (1836-09.07.1880)


Bruker fra 1849 - 1905
Hans Hansen Storeng  (V) ( -1905) g.(1862) Karen Jakobsdtr. Ween( 20.04.1841-21.10.1912  ) [K171/5]
1 Ingeborg (17.09.1863-26.04.1914) I USA en periode
2 Hans (21.11.1864- ) ugift 
3 Jakob (24.01.1866-31.05.1906) g. Berit Lagesdtr. Smedhaug (22.09.1872 20.02.1958)
4 Even (22.08.1868- ) til USA 1889
5 Ane (10.01.1871-25.10.1934) ugift. Lærer i Ytre Rendal og Ringsaker 
6 Iver (10.12.1873-1947) g. Karen Haug, Trysil(1875-1957). Skredder i Oslo Ektesk. oppl.
7 Maren (12.06.1876- ), ugift. 
8 Anne (-d.ung)

Bruker fra 1905 - 1917
Hans Hansen Storeng (VI) (02.11.1864- 01.01.1917 ) Sykelig og ugift 

Bruker fra 1917 - 1934
Ane Hansdatter  Storeng
(10.01.1871-25.10.1934) ugift. Lærer i Ytre Rendal og Ringsaker 

Bruker fra ca 1934 - 1939
Maren
 Hansdatter Storeng (12.06.1876- ), ugift. 

​Bruker fra 1939 - 1973
Halvor Ivarsen Mjøen (27.06.1910-31.08.1978) g.(1939) Astrid Klara Steihaug, Alvdal (25.06.1913-26.06.1994)
1 Ivar (26.04.1940- ) g.(1962) Erna Kristmar Kringstad, Orkdal (06.01. 1941-) Bos. Trondheim

 1. Hallvard Mjøen (16.01.1963) g. (1986) Liv Dagrun Ørsleie, Ørlandet 
  Ivar Kristian Mjøen (11.11.1985) sm Thea Bolme 
  Astrid Klara Mjøen ( 01.10.1987 )

 2. Kjersti Mjøen (03.10.1965) g (1998) Jan Olsbakk ( 20.06.1948 )
   

2 Per (23.11.1942- ) g.(1966) Ragnhild Berg, Trondheim (10.05.1945- )Bos.Trondheim

 1. Sondre Mjøen ( 28.04.1972 )

 2. Nokve Mjøen ( 11.02.1977 )
   

3 Helga Anni (24.11.1946- ) g.(1977) Erling Berg, Trondheim (03.10.1946-) Bos. Trondheim

 1. Erlend Mjøen Berg ( 09.04.1979 )

 2. Karen Mjøen Berg 09.04.1982 )
   

4 Kari Oline (06.07.1948-) g.(1978) Olav Aunehaugen, Selbu (23.01.1946-) Bos. Trondheim

 1. Silje Aunehaugen ( 27.11.1979  )

 2. Heidi Aunehaugen ( 08.03.1982 )

 3. Fride Aunehaugen ( 21.04.1986 )
   

5 Kåre (30.09.1950-) g.(1978) Anne Kristine Gunnes, Oppdal (06.04.1952-)

 1. Marit (15.05.1981- ) g.( 2006 ) Arnstein Solem, Lundamo (11.07.1976-)
  Ingrid Mjøen Solem ( 20.04.2009 ) 
  Marie Mjøen Solem ( 05.09. 2012)

 2. Halvor ( 21.04.1984-) g.(2016) Heidi Brun, Trondheim (11.05.1980-) Bos. Trondheim
  Martin Brun Mjøen ( 11.04.2017 )
  Vera Brun Mjøen ( 24.07.2019 )

 3. Astrid ( 21.10.1989- ) g. (2020) Erik Nesteby, Alvdal (26.03.1991) Bos. Alvdal
  Einar Mjøen Nesteby (13.01.2019 )
  Mari Mjøen Nesteby ( 19.10.2021 )

   

6 Aud Inger (20.03.1953- ) g.(1973) Trygve Holte Iversen, Ilseng (30.03.1948- ) Bos. Oppdal

 1. Trude Iversen ( 03.04.1974 )

 2. Lasse Iversen ( 22.01.1976 )

 3. Gaute Iversen ( 29.09.1982 )

 4. Brage Iversen (07.03.1991 )
   

7 Stein (10.08.1955- ) g.(1982) Mette Langtjernet, Kvikne (01.06.1960- ) Bos. Follebu

 1. Annabel Langtjernet Mjøen ( 26.06.1983 )

 2. Maria Langtjernet Mjøen ( 03.09.1985 )

Bruker fra 1973 - 2007
Kåre Mjøen (30.09.1950- ) g. (1978) Anne Kristine Gunnes, Oppdal (06.04.1952-)
1  Marit (15.05.1981- ) g.( 2006 ) Arnstein Solem, Lundamo (11.07.1976-)

 1. Ingrid Mjøen Solem ( 20.04.2009 )

 2. Marie Mjøen Solem ( 05.09. 2012)

2  Halvor ( 21.04.1984-) g.(2016) Heidi Brun, Trondheim (11.05.1980-) Bos. Trondheim

 1. Martin Brun Mjøen ( 11.04.2017 )

 2. Vera Brun Mjøen ( 24.07.2019 )

3  Astrid ( 21.10.1989- ) g. (2020) Erik Nesteby, Alvdal (26.03.1991) Bos. Alvdal

 1. Einar Mjøen Nesteby (13.01.2019 )

 2. Mari Mjøen Nesteby ( 19.10.2021 )


Bruker fra 2007 -
Marit Mjøen Solem (15.05.1981- ) g.( 2006 ) Arnstein Solem, Lundamo (11.07.1976-)
1  Ingrid Mjøen Solem ( 20.04.2009 )

2  Marie Mjøen Solem ( 05.09. 2012)

 

bottom of page